let 与 var


先看一段正常的for循环代码

var arr = [];
for(var i = 0; i < 3; i++) {
 arr[i] = i; 
}
// [0, 1, 2]

但是,通常情况下我们需要在循环体中实现更多功能

var arr = [];
for(var i = 0; i < 3; i++) {
 arr[i] = function(){
  return i; 
 }
}
alert(arr[0]()) // 3 
// 输出3并不是我们想要的
 • ①用let而不用var
var arr = [];
for(let i = 0; i < 3; i++) {
 arr[i] = function(){
  return i; 
 }
}
alert(arr[0]()) // 0
// 上面代码中,变量i是let声明的,当前的i只在本轮循环有效,所以每一次循环的i其实都是一个新的变量。
 • ②如果要使用var,可以用闭包来
for(var i = 0, arr = []; i < 3; i++) {
 arr.push((function(prop){
  return function() {
   console.log(prop)
  }
 })(i))
}
arr[0]() // 0
arr[1]() // 1
arr[2]() // 2
for(var i = 0, arr = []; i < 3; i++) {
 arr.push(
  function() {
   console.log(i)
  }
 )
}
arr[0]() // 3
arr[1]() // 3
arr[2]() // 3

results matching ""

  No results matching ""